Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
Speeltjes-voor-honden.nl en RH Detailhandel. Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder het nummer 91869161. De klant met betrekking tot de aankoop
en levering van honden benodigdheden via de Speeltjes-voor-honden.nl webshop.
b. Door het plaatsen van een bestelling bij Speeltjes-voor-honden.nl verklaart de klant
deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te
gaan. De klant gaat akkoord met de algemene voorwaarden door het specifieke vakje
aan te vinken tijdens het bestelproces.

2. Definities

a. Speeljes-voor-honden.nl: verwijst naar de webshop die benodigdheden voor honden
levert. Dit verwijst naar de overkoepelende VOF RH Detailhandel.
b. Klant: verwijst naar de persoon of entiteit die producten bestelt bij Speeltjes-voor-honden.nl.

3. Aanbod

a. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
b. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken. Als Speeltjes-voor-honden.nl gebruik maakt van afbeeldingen,
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten
en/of digitale inhoud.

4. Overeenkomst

a. Bestellingen worden geplaatst via de website Speeljes-voor-honden.nl en zijn
bindend zodra de klant de bestelling bevestigt.
b. Na het plaatsen van een bestelling wordt de verwerking van je bestelling vrijwel
direct gestart. Hierdoor is het annuleren of aanpassen van de bestelling niet meer
mogelijk
c. Eventuele wijzigingen in de bestelling door de klant dienen zo spoedig mogelijk
schriftelijk aan speeltjes-voor-honden.nl te worden gemeld. Speeltjes-voorhonden.nl zal beoordelen of de wijzigingen nog kunnen worden doorgevoerd, maar
kan hiervoor geen garantie bieden.
d. Speeltjes-voor-honden.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren
of te annuleren in geval van voorraadtekort, technische problemen, prijsfouten of
vermoedelijke fraude.

5. Prijzen en betaling

a. De prijzen van producten worden duidelijk vermeld op de website van Speeltjesvoor-honden.nl en zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
b. Betalingen dienen te worden voldaan op het moment van bestelling, tenzij anders
overeengekomen.
c. Bij bestellingen op rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de
factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
d. Bij bestellingen op rekening kan Fotofabriek een aanbetaling verlangen voordat de
bestelling wordt verwerkt. Het bedrag en de voorwaarden voor de aanbetaling
worden duidelijk gecommuniceerd aan de klant. De hoogte van de aanbetaling
wordt bepaald en gecommuniceerd door Fotofabriek op basis van de specifieke
bestelling en kan variëren afhankelijk van de producten die worden gekozen.
e. Eventuele verzendkosten of andere bijkomende kosten worden duidelijk
gecommuniceerd aan de klant.
f. Indien een prijs is opgesteld op basis van een offerte, heeft deze prijs een geldigheid
van 2 maanden vanaf de datum van de offerte, tenzij anders vermeld.
g. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de klant in
verzuim en behoudt Fotofabriek zich het recht voor om eventuele incassokosten en
rente in rekening te brengen conform de wettelijke bepalingen.

6. BTW-tarieven

a. Alle producten van Speeltjes-voor-honden.nl vallen onder het 21% btw-tarief, tenzij
anders vermeld is.

7. Herroepingsrecht

a. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een
product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. Speeltjes-voor-honden.nl mag de consument vragen naar de reden van
herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
b. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een
vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product
heeft ontvangen, of:
i. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld:
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het
laatste product heeft ontvangen. Speeltjes-voor-honden.nl mag, mits hij de
consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over
heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een
verschillende levertijd weigeren;
ii. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
iii. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem
aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
c. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een
materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
i. Indien Speeltjes-voor-honden.nl de consument de wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping
niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van
de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel
vastgestelde bedenktijd.
ii. Indien Speeltjes-voor-honden.nl de in het voorgaande lid bedoelde
informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de
ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14
dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

8. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

a. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is
om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het
uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en
inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
b. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan
toegestaan in lid 1.
c. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als
Speeltjes-voor-honden.nl hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle
wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

9. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

a. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere
ondubbelzinnige wijze aan Speeltjes-voor-honden.nl.
b. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een
gemachtigde van) Speeltjes-voor-honden.nl. Dit hoeft niet als Speeltjes-voorhonden.nl heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de
terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat
de bedenktijd is verstreken.
c. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien
redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door
Speeltjes-voor-honden.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
d. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij de consument.
e. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
Als Speeltjes-voor-honden.nl niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet
dragen of als Speeltjes-voor-honden.nl aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de
consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
f. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet
op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
i. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met
het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de
bedenktijd;
ii. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van
zijn toestemming; of
iii. Speeltjes-voor-honden.nl heeft nagelaten deze verklaring van de consument
te bevestigen.
g. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

10. Verplichtingen van Speeltjes-voor-honden.nl bij herroeping

a. Als Speeltjes-voor-honden.nl de melding van herroeping door de consument op
elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding
onverwijld een ontvangstbevestiging.
b. Speeltjes-voor-honden.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief
eventuele leveringskosten door Speeltjes-voor-honden.nl in rekening gebracht voor
het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag
waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Speeltjes-voor-honden.nl
aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het
product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft
teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
c. Eventuele kosten voor het retourneren van het product vallen niet onder de
verantwoordeleijkheid van Speeltjes-voor-honden.nl.
d. Speeltjes-voor-honden.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de
consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
e. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft Speeltjes-voor-honden.nl de bijkomende
kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

11. Conformiteit en garantie

a. Speeltjes-voor-honden.nl staat er voor in dat de producten (al dan niet met digitale
inhoud) en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op
de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Bovendien zal Speeltjes-voor-honden.nl
het product leveren aan de consument met alle toebehoren, zoals de verpakking en
de (installatie)instructies, die de consument redelijkerwijs mag verwachten. De
consument mag ervan uitgaan dat het product de eigenschappen bezit die voor een
normaal gebruik ervan nodig zijn en waarvan de consument de aanwezigheid niet
hoeft te betwijfelen.
b. Een door Speeltjes-voor-honden.nl, diens toeleverancier, fabrikant of importeur
verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die
de consument op grond van de overeenkomst tegenover Speeltjes-voor-honden.nl
kan doen gelden indien Speeltjes-voor-honden.nl is tekortgeschoten in de nakoming
van zijn deel van de overeenkomst.
c. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Speeltjes-voorhonden.nl, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de
consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe
deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel
van de overeenkomst.
d. Speeltjes-voor-honden.nl is gehouden om de consument (beveiligings)updates te
verstrekken indien de consument een product met digitale elementen heeft gekocht
gedurende de periode die de consument redelijkerwijs kan verwachten gezien de
aard en het doel van het product met digitale elementen. Indien de consument het
nalaat om binnen een redelijke termijn de updates te installeren of deze niet goed te
installeren, terwijl Speeltjes-voor-honden.nl wel duidelijke instructies heeft verstrekt
en Speeltjes-voor-honden.nl de consument op de hoogte gebracht heeft van het
bestaan van de update en de gevolgen van het niet installeren daarvan, is Speeltjesvoor-honden.nl niet aansprakelijk voor het daaruit mogelijk volgende
conformiteitsgebrek.
e. Op de producten op deze website is de wettelijke garantie van 12 maanden
(gerekend vanaf de dag van levering van het product) van toepassing. Binnen deze
periode dient de consument aan Speeltjes-voor-honden.nl kenbaar te maken dat het
geleverde product een gebrek vertoont, niet voldoet aan de gerechtvaardigde
verwachtingen van de consument, of niet de kenmerken bezit die de consument
gezien de daarvoor gemaakte reclame mag verwachten. Let op; het kan per product
verschillen wat de wettelijke garantie inhoudt en hoe dit wordt afgehandeld. Er
kunnen afwijkende voorwaarden gelden vanuit de betreffende leverancier. Indien dit
van toepassing is, zal Pets Place dit kenbaar maken op het moment dat een
garantiegeval wordt gemeld.
f. Er is geen sprake van non-conformiteit als de consument bij het sluiten van de
overeenkomst uitdrukkelijk in kennis is gesteld door Speeltjes-voor-honden.nl dat
een specifiek kenmerk van het product ontbreekt en de consument die afwijking bij
het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard.
g. Indien het product een ernstig gebrek vertoont, dan heeft de consument de
bevoegdheid om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden of om de prijs te
verminderen, zonder Speeltjes-voor-honden.nl een herstel- of
vervangingsmogelijkheid te bieden. Een gebrek is slechts als ernstig aan te merken,
indien het gebrek in ernstige mate de vrijheid aantast van de consument om op
normale wijze gebruik te maken van het product en dat niet van de consument kan
worden verwacht dat hij of zij erop kan vertrouwen dat herstel of vervanging door
Speeltjes-voor-honden.nl het conformiteitsgebrek kan verhelpen.

12. Levering en uitvoering

a. Speeltjes-voor-honden.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij
het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
b. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Speeltjes-voorhonden.nl kenbaar heeft gemaakt.
c. Speeltjes-voor-honden.nl tracht ten alle tijden alle producten en diensten binnen de
afgesproken tijd te leveren, echter kan het in een enkel geval mogelijk zijn dat de
bezorging hiervan door omstandigheden vertraagd is.
d. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Speeltjes-voorhonden.nl tot het Speeltjes-voor-honden.nl van bezorging aan de consument of een
vooraf aangewezen en aan Speeltjes-voor-honden.nl bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

13. Klachtenregeling

a. Speeltjes-voor-honden.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
b. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd
nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij Speeltjes-voor-honden.nl.
c. Bij Speeltjes-voor-honden.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. De klant ontvangt dan
van Speeltjes-voor-honden.nl een inhoudelijke reactie. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Speeltjes-voor-honden.nl
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
d. De consument dient Speeltjes-voor-honden.nl in ieder geval 4 weken de tijd te geven
om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14. Toepasselijk recht

a. Op overeenkomsten tussen Speeltjes-voor-honden.nl en de consument waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

15. AVG-richtlijnen

a. Speeltjes-voor-honden.nl verwerkt persoonsgegevens van de klant in
overeenstemming met de geldende privacywetgeving, inclusief de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
b. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van bestellingen en
het leveren van klantenservice, tenzij de klant expliciet toestemming heeft gegeven
voor andere doeleinden.

16. Aanvullende of afwijkende bepalingen

a. Aanvullende dan wel van de algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen
niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd
dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanbevolen producten

Ontdek een wereld vol opwinding en plezier voor jouw hond met ons leuke en unieke assortiment aan hondenspeelgoed, speciaal ontworpen om zowel het instinct als de nieuwsgierigheid van je harige vriend te prikkelen.
1 van 4